Statut

STATUT
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Artystów Tancerzy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy, zwany dalej Związkiem lub OZZAT, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno- bytowych swoich Członków.

§ 2
Siedzibą Związku i jego organów krajowych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Zakresem swego działania Związek obejmuje osoby, które wykonują zawód artysty tancerza. Związek może także bronić praw pracowniczych osób, które nie należą do niego i zwróciły się do Związku o interwencję.

§ 4
1. Związek prowadzi stronę internetową www.ozzat.pl, na której zamieszcza wszystkie informacje dotyczące swojej działalności zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości działań Związku. Strona internetowa stanowi też miejsce zamieszczania ogłoszeń i wezwań kierowanych do Członków Związku.
2. W bieżącej działalności Związku pomiędzy jego Członkami i kandydatami na Członków Związku stosuje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, a doręczenia za jej pośrednictwem uważa się za wiążące, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

§ 5
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przedmiotowego Statutu.

§ 6
Związek jest samorządny, samodzielny i w swojej działalności statutowej niezależny od pracodawców, administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Związek podejmuje działania w sposób demokratyczny, tj. kierując się wolą większości swoich Członków – z poszanowaniem praw mniejszości – lub w przypadkach wskazanych w statucie większością głosów swoich organów kolegialnych.

§ 7
Związek posiada osobowość prawną.

§ 8
Strukturami terenowymi Związku są Zakładowe Organizacje Związkowe (w skrócie: ZOZ) oraz Międzyzakładowe Organizacje Związkowe (w skrócie: MOZ).

§ 9
Związek może tworzyć lub przystępować do ogólnokrajowych i międzynarodowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Krajowy.

Rozdział II
Cele i zadania Związku

§ 10
Celami Związku są:
1. reprezentacja i obrona godności jego Członków,
2. obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych Członków Związku,
3. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 11
Do zadań Związku należy:
1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,
2. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw Członków Związku,
3. uzgadnianie z pracodawcami zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przyznawania z niego pracownikom świadczeń, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie, postanowień systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania,
4. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
5. sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy,
6. sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcami,
7. uzgadnianie z pracodawcami regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
8. prezentowanie stanowiska wobec władz państwowych, samorządu terytorialnego, pracodawcy i innych organizacji,
9. realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy,
10. wypracowanie warunków Układu Zbiorowego Pracy,
11. prawidłowe gospodarowanie posiadanymi funduszami.

 

§ 12
Do osiągnięcia celów określonych w § 10 Związek będzie dążył przez:
1. współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcą, organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
2. opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawców dotyczących praw i interesów pracowniczych,
3. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz ze służbami bhp,
4. rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcami, administracją samorządową i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
5. współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, w kraju i za granicą,
6. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla Członków Związku
7. tworzenie funduszy celowych,
8. stosowanie wszelkich innych, prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistnienia celów Związku.

Rozdział III
Członkowie Związku

§ 13
1. Członkami Związku mogą zostać osoby, które wykonują zawód artysty tancerza będąc zatrudnionymi w instytucji kultury, a także inne osoby, które zarobkowo wykonują lub wykonywały zawód artysty tancerza i które ukończyły średnią lub wyższą szkołę artystyczną.
2. Członkowie Związku, którzy stracili zatrudnienie stając się bezrobotnymi albo przeszli na rentę lub emeryturę, nie tracą z tego powodu członkostwa w Związku.

 

§ 14
1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Krajowy, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej lub Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej uchwały o przyjęciu w poczet Członków, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej. Zarząd Zakładowej Organizacja Związkowa lub Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w porozumieniu z Zarządem Związku po konsultacji z członkami ZOZ lub MOZ może przyjąć w poczet członków Związku osoby niebędące tancerzami. Każdorazowo przedmiotowa uchwała powinna być podjęta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata.
2. Uchwała Zarządu Krajowego, Zarządu ZOZ lub Zarządu MOZ w sprawie przyjęcia w poczet Członków, jak również uchwała o odmowie przyjęcia w poczet Członków Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi, narodowościowymi, orientacją seksualną ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.
3. Odmowa przyjęcia w poczet Członków Związku wymaga pisemnego uzasadnienia przez organ, który podjął uchwałę w tej sprawie.
4. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Związku kandydat może złożyć pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały, za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę. Odwołanie od uchwały Zarządu ZOZ lub Zarządu MOZ wnosi się do Zarządu Krajowego, zaś od uchwały podjętej przez Zarząd Krajowy do Walnego Zebrania Delegatów.
5. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku i wniosły wybitny wkład w jego działalność i rozwój, a które nie mają uprawnień do zrzeszania się w nim, Walne Zebranie Delegatów może nadać członkostwo honorowe.

§ 15
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia – z dniem doręczenia do Zarządu Krajowego, Zarządu ZOZ lub Zarządu MOZ pisemnego oświadczenia Członka o wystąpieniu ze Związku,
b. śmierci Członka Związku,
c. skreślenia z listy Członków – na skutek nieopłacenia składki członkowskiej w pełnej wysokości przez okres przynajmniej trzech miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zarząd Krajowy, Zarząd ZOZ lub Zarząd MOZ do uregulowania tych należności – z dniem podjęcia uchwały o skreśleniu odpowiednio przez Zarząd Krajowy, Zarząd ZOZ lub Zarząd MOZ,
d. skreślenia z listy Członków – z powodu nieprzestrzegania przez Członka Statutu lub innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego bądź działania na szkodę Związku – z dniem podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków przez Zarząd Krajowy.
2. Właściwy Zarząd zawiadamia Członka o uchwale skreślającej go z rejestru Członków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej podjęcia, pouczając go o trybie wniesienia odwołania.
3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Krajowy, Zarząd ZOZ lub Zarząd MOZ uchwały o skreśleniu z listy Członków, o której mowa w ustępie 1 w punktach c i d zainteresowanemu, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu odpisu uchwały, przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę w tej sprawie. Odwołanie od uchwały Zarządu ZOZ lub Zarządu MOZ wnosi się do Zarządu Krajowego, zaś od uchwały podjętej przez Zarząd Krajowy do Walnego Zebrania Delegatów.
4. Wniesienie odwołania od uchwały pozbawiającej członkostwa skutkuje  zawieszeniem jej wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania.
5. Członka Związku, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nielicujący z godnością Członka Związku, właściwy Zarząd ZOZ lub Zarząd MOZ może ukarać naganą.

 

§ 16
1. Członek Związku ma prawo:
a. uczestniczyć w zebraniach Związku,
b. wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
c. oceniać działalność Związku i jego organów,
d. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
e. korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
f. korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek,
g. do informacji o decyzjach i działaniach władz Związku.
2. Honorowy Członek Związku ma prawa opisane w ustępie 1 z wyłączeniem punktu b.

 

§ 17
Członek Związku obowiązany jest:
1. brać udział w pracach Związku,
2. przestrzegać statutu i uchwał organów Związku,
3. udzielać pomocy innym Członkom Związku,
4. regularnie opłacać składki członkowskie w pełnej wysokości,
5. dbać o dobre imię Związku,
6. uczestniczyć w zebraniach jednostek organizacyjnych Związku, do których należy, w szczególności w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, a także w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany,
7. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

Rozdział IV
Organizacja i Organy Związku

§ 18
Organami krajowymi Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów
2. Zarząd Krajowy
3. Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja organów krajowych Związku trwa cztery lata i upływa z dniem wyboru organów Związku w nowym składzie. Termin wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz termin Walnego Zebrania Delegatów określa każdorazowo uchwała Zarządu Krajowego.
2. Termin wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów powinien przypadać nie wcześniej niż na 180 dni i nie później niż na 90 dni przed końcem kadencji Zarządu Krajowego. Termin Walnego Zebrania Delegatów powinien przypadać nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 30 dni przed końcem kadencji Zarządu Krajowego.

§ 20
1. Uchwały Zarządu Krajowego, Zarządu ZOZ, Zarządu MOZ oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym Statucie.
2. Obrady organów Związku są protokołowane i za zgodą uczestników obrad mogą być utrwalane za pomocą audio-wizualnych urządzeń elektronicznych lub w inny sposób nagrywane.
3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania Członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 21
1. Członkowie wchodzący w skład wszystkich organów Związku pochodzą z wyboru.
2. Wybory odbywają się według następujących zasad:
a. nie ogranicza się liczby kandydatów,
b. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
c. głosowania są tajne,
d. zwyciężają kandydaci, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę głosów.
3. Funkcji w Zarządzie Krajowym oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba będąca dyrektorem, wicedyrektorem instytucji kultury lub kierownikiem baletu w instytucji kultury.
4. W przypadku naruszenia przez Członka organu zakazu, o którym mowa w ustępie 3 ustaje jego członkostwo w Zarządzie Krajowym lub w Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ustanie członkostwa w organie stwierdza niezwłocznie odpowiednio Zarząd Krajowy lub Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 22
1. W połowie kadencji Zarządu Krajowego odbywa się Walne Zebranie Delegatów, podczas którego udzielane jest absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Krajowego.
2. Nieuzyskanie większości głosów „za” oznacza odwołanie z Zarządu Krajowego. Odwołanie większości Członków Zarządu oznacza odwołanie całego Zarządu Krajowego.
3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Krajowego przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 23
1. Mandat Członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a. ustania członkostwa w Związku,
b. rezygnacji z członkostwa w organie,
c. odwołania w trybie przewidzianym w Statucie,
d. śmierci Członka.
2. W przypadku, gdy liczba Członków Zarządu Krajowego stanie się mniejsza niż trzech, Zarząd Krajowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni wyznacza termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. W przypadku nie dochowania przez Zarząd Krajowy przedmiotowego terminu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Delegatów
§ 24
1. Najwyższym organem statutowym Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd Krajowy zwołuje Walne Zebranie Delegatów, powiadamiając Członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad na co najmniej miesiąc przed ustaloną datą Zebrania.
3. Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Delegatów z głosem doradczym.

§ 25
1. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Delegatów. W przypadku zmiany Statutu, likwidacji Związku oraz przeznaczenia pozostałego majątku również podejmowane są uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt c. Na wniosek Delegata poparty przez co najmniej 1/10 obecnych Delegatów przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 26
1. Kadencja Delegatów na Walne Zebranie Delegatów trwa 4 lata.
2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są przez Członków Związku w głosowaniu tajnym przeprowadzanym we wszystkich Zakładowych Organizacjach Związkowych oraz Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych.
3. Liczba Delegatów zależna jest od ilości Członków Zakładowych Organizacji Związkowych oraz Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i wynosi:
a do 10 Członków – 1 Delegat,
b. 11-15 Członków – 2 Delegatów,
c. 16-20 Członków – 3 Delegatów,
d. 21-25 Członków – 4 Delegatów,
e. powyżej 26 Członków – 5 Delegatów.
4. Zarząd Krajowy może zdecydować o podwojeniu liczby Delegatów dla wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych lub Międzyzakładowych Organizacji Związkowych.
5. Jeżeli liczba Członków Związku na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywa się Walne Zebranie Delegatów nie przekracza 45 osób, to Walne Zebranie Delegatów stanowią wszyscy Członkowie Związku i nie przeprowadza się wyboru Delegatów.
6. W przypadku utraty członkostwa w Związku przez Delegata na Walne Zebranie Delegatów bądź złożenia przezeń pisemnej rezygnacji z tej funkcji, właściwa Zakładowa Organizacja Związkowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa wybiera innego Delegata.

§ 27
Walne Zebranie Delegatów:
1. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów,
2. ustala liczebność Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3. wybiera i odwołuje Członków Zarządu Krajowego, Przewodniczącego Związku oraz Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek Przewodniczącego Związku Skarbnika.
4. może uchwalić ordynację wyborczą do organów Związku,
5. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,
6. na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Krajowego,
7. podejmuje inne uchwały i decyzje dotyczące Związku niezastrzeżone w tym Statucie dla innych organów Związku,
8. decyduje o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnej Członków organów Związku, którzy działali na szkodę Związku.

§ 28
1. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Przewodniczący wybrany przez Delegatów z ich grona zwykłą większością głosów.
2. Walne Zebranie Delegatów ustala porządek swoich obrad i może dodać do niego punkty nieprzewidziane w zaproszeniu Delegatów.
3. Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów musi obejmować wybór Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, a jeśli Walne Zebranie Delegatów odbywa się w trakcie kadencji Zarządu Krajowego, porządek musi obejmować udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Krajowego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

§ 29
1. Walne Zebranie Delegatów może być zwołany w innym terminie niż wynikający z normalnego trybu przewidzianego w niniejszym Statucie. Stanowi wówczas Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
2. Na mocy uchwały Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/4 ogólnej liczby Członków Związku, Zarząd Krajowy zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy lub w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku lub przedstawienia Zarządowi Krajowemu uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów uwzględniający tematy zgłoszone we wniosku Członków lub uchwale, o których mowa w ustępie 2, Zarząd Krajowy podaje niezwłocznie do wiadomości Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów musi się odbyć w terminie  3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku, o których mowa w ustępie 2.
5. W razie niezwołania przez Zarząd Krajowy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z ustępem 2, kadencja Zarządu Krajowego kończy się wraz z upływem terminu, o którym mowa w ustępie 2, a organ, który zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub Członkowie Związku, którzy zgłosili wniosek (pierwsi 3, którzy złożyli podpisy pod wnioskiem) zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zgodnie z procedurą przewidzianą powyżej. W tym przypadku, do czasu powołania nowego Zarządu Krajowego, funkcje Zarządu Krajowego przejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd Krajowy

§ 30
1. Zarząd Krajowy składa się z Członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów w liczbie określonej przez Walne Zebranie Delegatów, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 8.
2. Przewodniczący Związku wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
3. Skarbnik wybierany jest w odrębnym głosowaniu, na wniosek Przewodniczącego Związku.

§ 31
Do zadań Zarządu Krajowego należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz kierowanie jego działalnością bieżącą,
2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz przedstawianie mu sprawozdań z wykonania planów działania Związku oraz ogólnego sprawozdania z działalności,
3. bieżące informowanie Krajowej Komisji Rewizyjnej o finansach Związku,
4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet Związku nowych Członków, jak również o odmowie ich przyjęcia,
5. współdziałanie z pracodawcami we wszystkich sprawach dotyczących poprawy warunków pracy i bytu Członków Związku, a także podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach Członków Związku, w szczególności dotyczących ich stosunku pracy,
6. przedstawianie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących środowiska tancerzy,
7. na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – uzgadnianie z pracodawcami zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
8. na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – uzgadnianie z pracodawcami regulaminów pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
9. na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – współdziałanie z pracodawcami przy ustalaniu rozkładów czasu pracy, zakresu czynności pracowników, planów urlopów itp.,
10. przyznawanie Członkom Związku pomocy materialnej w sprawach losowych – na ustalonych wcześniej zasadach,
11. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów, z podaniem do wiadomości Członków Związku terminu i porządku obrad,
12. organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych oraz przedstawianie stanowiska Związku w przypadku sporów zbiorowych,
13. współpraca z innymi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
14. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych.

§ 32
1. Do reprezentowania Związku umocowany jest Przewodniczący Związku lub upoważniona przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu Krajowego.
2. Zarząd Krajowego wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Związku dotychczasowy Wiceprzewodniczący, jako pełniący obowiązki Przewodniczącego Związku wykonuje jego obowiązki i zadania do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
4. Zarząd Krajowy zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
5. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
6. Zarząd Krajowy zobowiązany jest spotykać się z Przewodniczącymi Zarządów ZOZ lub MOZ nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 33
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu Krajowego, w tym Przewodniczący Związku lub Skarbnik.

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 34
Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z Członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Delegatów w liczbie każdorazowo określonej przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 35
1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu Krajowego.
3. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 36
Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu Krajowego,
2. kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Krajowego.

§ 37
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu Krajowego, Krajowa Komisja Rewizyjna może:
1. wydawać zalecenia naprawcze,
2. zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów,
3. wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Delegatów o odwołanie całego Zarządu Krajowego lub poszczególnych jego Członków,
4. powołać biegłego rewidenta w celu wydania opinii o sprawozdaniu finansowym Związku.

Zakładowa Organizacja Związkowa

§ 38
1. Zakładowa Organizacja Związkowa jest podstawową jednostką organizacyjną Związku.
2. Zakładowa Organizacja Związkowa nie posiada osobowości prawnej.

§ 39
1. Zakładowa Organizacja Związkowa zrzesza przynajmniej 10 Członków Związku, zatrudnionych u danego pracodawcy. Jeśli liczba Członków ZOZ stanie się mniejsza niż 10, Zarząd Krajowy rozwiązuje ZOZ.
2. U danego pracodawcy może działać tylko jedna Zakładowa Organizacja Związkowa.
3. Członek Związku niezatrudniony u pracodawcy, u którego istnieje Zakładowa Organizacja Związkowa, należy do wybranej przez siebie Zakładowej Organizacji Związkowej. Członkowie Związku będący emerytami lub bezrobotnymi należą do tej Zakładowej Organizacji Związkowej, do której należeli pozostając w zatrudnieniu lub do wybranej przez siebie Zakładowej Organizacji Związkowej.

§ 40
1. Nie rzadziej niż raz w roku odbywa się zebranie Członków Zakładowej Organizacji Związkowej.
2. Zebranie Członków ZOZ musi być zwołane niezwłocznie, jeśli zażąda tego co najmniej 1/4 jej Członków. Jeśli zebrania nie zwoła Zarząd ZOZ, może być ono zwołane przez Zarząd Krajowy.
3. Uchwały zebrania Członków ZOZ zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków, o ile wszyscy uprawnieni zostali zawiadomieni o zebraniu.
4. Wszystkie uchwały i decyzje podejmowane przez Zarząd ZOZ, w tym dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu ZOZ oraz Przewodniczącego Zarządu ZOZ, każdorazowo muszą być zatwierdzone przez Zarząd Krajowy.

§ 41
1. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej w wyborach tajnych wybierają spośród swego grona Zarząd ZOZ w liczbie każdorazowo określonej przez zebranie Członków ZOZ, nie mniejszej niż 3 i nie większej 7.
2. Przewodniczący Zarządu ZOZ wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
3. Kadencja Zarządu ZOZ trwa cztery lata.
4. Członkowie Zarządu mogą przed upływem kadencji:
a. zrezygnować z pełnienia swej funkcji,
b. zostać odwołani indywidualnie lub solidarnie przez zebranie Członków ZOZ, na pisemny wniosek 1/4 liczby Członków ZOZ, złożony najpóźniej na 3 dni przed zwołaniem zebrania.
c. w przypadku ustąpienia Przewodniczącego Zarządu ZOZ dotychczasowy Wiceprzewodniczący, jako pełniący obowiązki Przewodniczącego Zarządu ZOZ (lub wybrany Członek Zarządu ZOZ) wykonuje jego obowiązki i zadania do czasu najbliższego wyboru Zarządu ZOZ.
5. Funkcji w Zarządzie ZOZ nie może pełnić osoba będąca w danym zakładzie pracy przełożonym służbowym któregokolwiek z członków ZOZ.
6. W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu ZOZ zakazu, o którym mowa w ustępie 5, ustaje jego członkostwo w Zarządzie ZOZ. Ustanie członkostwa stwierdza niezwłocznie Zarząd ZOZ lub Zarząd Krajowy.

§ 42
Do zadań Zarządu ZOZ należy:
1. uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy szczegółowych zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
2. uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
3. współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładów czasu pracy, zakresu czynności pracowników, planów urlopów itp.,
4. sporządzanie i składanie Zarządowi Krajowemu dorocznych sprawozdań z działalności ZOZ,
5. przygotowywanie zebrań Członków ZOZ w danym zakładzie pracy i przeprowadzanie wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

§ 43
Jeżeli Zakładowa Organizacja Związkowa nie działa i nie posiada faktycznie funkcjonującego Zarządu, Zarząd Krajowy może rozwiązać Zarząd ZOZ i na okres nie dłuższy niż rok wyznaczyć dla ZOZ kuratora, któremu przysługują uprawnienia Zarządu ZOZ.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

§ 44
1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa jest podstawową jednostką organizacyjną Związku.
2. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa nie posiada osobowości prawnej.

§ 45
1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa zrzesza przynajmniej 10 Członków Związku, zatrudnionych u co najmniej dwóch pracodawców, u których nie działa Zakładowa Organizacja Związkowa. Jeśli liczba Członków MOZ stanie się mniejsza niż 10, Zarząd Krajowy rozwiązuje MOZ.
2. U danego pracodawcy może działać tylko jedna Międzyzakładowa Organizacja Związkowa.
3. Członek Związku niezatrudniony u pracodawcy, u którego istnieje Międzyzakładowa Organizacja Związkowa, należy do wybranej przez siebie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Członkowie Związku będący emerytami lub bezrobotnymi należą do tej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, do której należeli pozostając w zatrudnieniu lub do wybranej przez siebie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

§ 46
1. Nie rzadziej niż raz w roku odbywa się zebranie Członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
2. Zebranie Członków MOZ musi być zwołane niezwłocznie, jeśli zażąda tego co najmniej 1/4 jej Członków. Jeśli zebrania nie zwoła Zarząd MOZ, może być ono zwołane przez Zarząd Krajowy.
3. Uchwały zebrania Członków MOZ zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków, o ile wszyscy uprawnieni zostali zawiadomieni o zebraniu.
4. Wszystkie uchwały i decyzje podejmowane przez Zarząd MOZ, w tym dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu MOZ oraz Przewodniczącego Zarządu MOZ, każdorazowo muszą być zatwierdzone przez Zarząd Krajowy.

§ 47
1. Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w wyborach tajnych wybierają spośród swego grona Zarząd MOZ w liczbie każdorazowo określonej przez zebranie Członków MOZ, nie mniejszej niż 3 i nie większej 7.
2. Przewodniczący Zarządu MOZ wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
3. Kadencja Zarządu MOZ trwa cztery lata.
4. Członkowie Zarządu mogą przed upływem kadencji:
a. zrezygnować z pełnienia swej funkcji,
b. zostać odwołani indywidualnie lub solidarnie przez zebranie Członków MOZ, na pisemny wniosek 1/4 liczby Członków MOZ, złożony najpóźniej na 3 dni przed zwołaniem zebrania,
c. w przypadku ustąpienia Przewodniczącego Zarządu MOZ dotychczasowy Wiceprzewodniczący, jako pełniący obowiązki Przewodniczącego Zarządu MOZ (lub wybrany Członek Zarządu MOZ) wykonuje jego obowiązki i zadania do czasu najbliższego wyboru Zarządu MOZ.
5. Funkcji w Zarządzie MOZ nie może pełnić osoba będąca w danych zakładach pracy przełożonym służbowym któregokolwiek z członków MOZ.
6. W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu MOZ zakazu, o którym mowa w ustępie 5, ustaje jego członkostwo w Zarządzie MOZ. Ustanie członkostwa stwierdza niezwłocznie Zarząd MOZ lub Zarząd Krajowy.

§ 48
Do zadań Zarządu MOZ należy:
1. uzgadnianie z kierownictwami zakładów pracy szczegółowych zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
2. uzgadnianie z kierownictwami zakładów pracy regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
3. współdziałanie z kierownictwami zakładów pracy przy ustalaniu rozkładów czasu pracy, zakresu czynności pracowników, planów urlopów itp.,
4. sporządzanie i składanie Zarządowi Krajowemu dorocznych sprawozdań z działalności MOZ,
5. przygotowywanie zebrań Członków MOZ w danych zakładach pracy i przeprowadzanie wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

§ 49
Jeżeli Międzyzakładowa Organizacja Związkowa nie działa i nie posiada faktycznie funkcjonującego Zarządu, Zarząd Krajowy może rozwiązać Zarząd MOZ i na okres nie dłuższy niż rok wyznaczyć dla MOZ kuratora, któremu przysługują uprawnienia Zarządu MOZ.

Rozdział V
Majątek Związku

§ 50
1. Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
2. Majątek Związku stanowią środki finansowe oraz mienie nabyte z tych środków na rzecz Związku.
3. Majątek Związku tworzony jest ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z majątku Związku oraz dochodów z działalności gospodarczej Związku.
4. Zarząd Związku sprawuje pieczę nad majątkiem i finansami Związku. Nie wolno mu inwestować środków Związku w inny sposób niż poprzez lokaty bankowe.

§ 51
1. Członkowie Związku są zobowiązani do comiesięcznego uiszczania składki członkowskiej.
2. Wysokość składki i szczegółowe zasady jej pobierania ustala Walne Zebranie Delegatów.
3. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 52

Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 53
Zakładowa Organizacja Związkowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Delegatów lub Zarządu Krajowego, dysponuje częścią składek członkowskich opłacanych przez zrzeszonych w niej członków Związku.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 54
1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna, składająca się z minimum 3 osób, powołana przez ostatnie Walne Zebranie Delegatów.
2. Ostatnie Walne Zebranie Delegatów decyduje o przeznaczeniu pozostałego majątku Związku.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja likwidacyjna sporządza się sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie rejestrowym.

§ 55
Do czasu określenia wysokości składek członkowskich przez  Walne Zebranie Delegatów, pobiera się składki w wysokości 10 zł miesięcznie.

§ 56
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami statutu lub spornych, decyzje podejmuje Zarząd Krajowy.