Związek Zawodowy Tancerzy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy z uwagi na:

  • konieczność polepszenia sytuacji tancerzy w Polsce
  • niezadowalającą skuteczność działających już organizacji związkowych

oznajmia powstania dobrowolnej, samorządnej i niezależnej organizacji powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.

Działa ona na podstawie obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.

Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich, którzy wykonują zawód artysty tancerza, zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków. Może także bronić praw pracowniczych osób, które nie należą do związku, ale wykonują zawód tancerza. Osoby takie mogą poprosić Związek o interwencję w swojej sprawie.

Członkami mogą zostać osoby, które wykonują zawód artysty tancerza i zgłoszą chęć przystąpienia do Związku. Zarząd Krajowy OZZAT będzie mógł przyjąć w poczet członków artystów tancerzy różnych technik i specjalności, a także osoby nie pracujące zawodowo. Decyzja taka wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy na jej najbliższym posiedzeniu.

Członkami mogą zostać także osoby, które nawiązały stosunek pracy, a po nabyciu uprawnień emerytalnych lub rentowych, przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne.

Aby zostać członkiem Związku należy pobrać, wypełnić i przesłać deklarację członkowską, która jest już dostępna do pobrania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy ma zamiar być w przyszłości członkiem międzynarodowej organizacji pozarządowej FIA – prestiżowej organizacji skupiającej związki zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje zrzeszającej artystów wykonawców, m. in. również tancerzy z całego świata.