Porządek zebrania wyborczego

Proponowany porządek zebrania wyborczego OZZAT w zespole instytucji kultury (przy wyborze Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej):

1. Otwarcie zebrania wyborczego ( przez członka OZZAT w zespole instytucji kultury np. przez Delegata z Walnego Zebrania Delegatów w dniu 5.11.2018 r., otwierający proponuje porządek posiedzenia ).

2. Wybór Przewodniczącego zebrania wyborczego ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi otwierający posiedzenie ).

3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ).

4. Wybór Protokolanta/ów ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania )

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania ).

6. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego ( na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, musi być zgodna ze Statutem ilość obecnych członków OZZAT w zespole instytucji kultury )

7. Podjęcie decyzji o ilości członków Zarządu ZOZ ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; zwykle 3-7 osób )

8. Wybór członków Zarządu ZOZ:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania ),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie ( tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się maksymalnie na tyle osób ile zdecydowano w p. 7 ),
e) ogłoszenie wyników wyborów ( wybranymi są osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Wśród tych, którzy nie uzyskali ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie ).

9. Wybór Przewodniczącego spośród wybranych członków Zarządu ZOZ:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
b) zamknięcie listy kandydatów ( w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania )
c) głosowanie ( tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się na jedną osobę ),
d) ogłoszenie wyników wyborów ( wybraną jest osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Jeśli nie uzyskała ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie wśród dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów ).

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia wyborczego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z OZZAT.